INFORMATION OM HANTERING AV DINA PERSONUPPGIFTER

Allmänt

1. din-X Energy AB, org.nr. 556085-5966, (”Bolaget”), inhämtar och behandlar personuppgifter om dig som kund. I flera fall när Bolaget begär in personuppgifter gör Bolaget det i syfte att uppfylla lagstadgade eller avtalsenliga krav eller krav som är nödvändiga för att ingå ett avtal med dig som kund. Om du som registrerad inte tillhandahåller de uppgifter Bolaget begär kan det i vissa fall medföra att Bolaget inte kan ingå ett avtal eller fullgöra våra förpliktelser i ett avtal med dig. Nedan finner du information om hur Bolaget behandlar dina personuppgifter.

Vad, varför och hur länge behandlar Bolaget?

2. Rätten att behandla personuppgifter grundar sig på kundens samtycke till behandlingen, som inhämtas vid en kontoansökan. För att kunna ingå och hantera avtal med våra kunder behandlar Bolaget personuppgifter tillhörande kunder och personer som är företrädare för våra kunder. Vissa personuppgifter kan också behandlas på grund av att Bolaget har en rättslig skyldighet till det, exempelvis avseende personuppgifter på fakturor till följd av bokföringsskyldighet.

3. Personuppgifter som behandlas av Bolaget kan bland annat vara namn, telefonnummer, e-post, personnummer och kopia på ID- kort/körkort. Bolaget kan även behandla namn och personnummer för borgenärer kopplade till kundavtalen. Därutöver kan Bolaget också komma att behandla personuppgifter avseende potentiella kunder. Personuppgifter som behandlas kan bland annat vara namn, telefonnummer, adress och e-post.

4. De som mottar uppgifterna är huvudsakligen för avtalet relevanta personer på säljavdelningen, ekonomiavdelningen, marknadsavdelningen, chefer och avtals- administratörer. Även helpdesk och tekniker kan komma att motta uppgifterna.

5. När det finns ett befintligt kundavtal, behandlar Bolaget enbart personuppgifter som är relevanta för kundförhållandet och som krävs för fullgörandet av avtalet. Personuppgifter så som namn, e-post och telefonnummer behandlas för att kunna föra dialog med kunden och i stort kunna administrera kundavtalet. Personuppgifter som personnummer eller körkort behandlas enbart om det behövs för att administrera fakturering, kreditvärdering eller dylikt. Kunders personuppgifter kan även behandlas med syfte att skicka intressanta erbjudanden och reklam till kund. En kund eller företrädare för kund har dock rätt att när som helst invända mot behandling av personuppgifter för direktmarknadsföring.

6. Bolaget lagrar aldrig uppgifter längre än nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Bolaget genomför därför regelbundna gallringar bland lagrade personuppgifter och tar bort de uppgifter som inte längre behövs.

Bolaget kan emellertid behöva lagra personuppgifterna efter det att kundrelationen upphört, bland annat för att administrera eventuella garantier och reklamationsfrister, hantera rättsliga krav som kan tänkas riktas mot Bolaget eller för att marknadsföra tjänster och skicka erbjudanden som Bolaget tror kan vara av intresse för f.d. kunder. Undantagsvis sparas därför personuppgifter viss tid efter kundförhållandets upphörande eller tills den registrerade invänt mot direktmarknadsföring.

Personuppgifter kan också mer generellt behöva lagras för att säkerställa uppfyllelse av legala skyldigheter, exempelvis avseende bokföring. Om sådan skyldighet föreligger kan personuppgifterna sparas i upp till sju år.

Hur behandlas dina personuppgifter?

7. När Bolaget samlar in, behandlar och lagrar personuppgifter ska detta i samtliga fall ske på ett lagligt, korrekt, öppet och ändamålsenligt sätt och endast i den mån Bolaget bedömer det nödvändigt. Bolaget ska genomgående behandla personuppgifter på ett sätt som undviker att kränka den registrerades personliga integritet. I samtliga fall av personuppgiftsbehandling tillser Bolaget att personuppgifterna skyddas av lämpliga säkerhetsåtgärder.

8. Bolaget kan, från tid till annan, behöva överlämna information till relevant tredje man (inklusive, men inte begränsat till, situationer där Bolaget har en rättslig skyldighet att göra så). För att i varje sådant fall säkerställa att dina personuppgifter behandlas på ett tryggt och säkert sätt har Bolaget som rutin att upprätta avtal (biträdesavtal eller dylikt) med varje extern part som behandlar personuppgifter för Bolagets räkning. I sådana avtal anges alltid föremålet för behandlingen, behandlingens varaktighet, art och ändamål, typen av personuppgifter och kategorier av registrerade samt våra skyldigheter och rättigheter som personuppgiftsansvarig. Vidare ger Bolaget alltid dokumenterade instruktioner till personuppgiftsbiträdet som personuppgiftsbiträdet är skyldig att följa.

Vad har du som kund för rättigheter?

9. Du som kund har rätt att vända dig till Bolaget i egenskap av personuppgiftsansvarig och begära tillgång till de personuppgifter som Bolaget behandlar, och även informeras om bland annat ändamålen med behandlingen och vilka som mottagit personuppgifterna.

Bolaget ska i egenskap av personuppgiftsansvarig förse dig som kund med kostnadsfri kopia på de personuppgifter som behandlas. Vid eventuella extra kopior kan Bolaget komma att ta ut en administrationsavgift.

10. Som kund har du rätt att utan onödigt dröjsmål få dina personuppgifter rättade eller, under vissa förutsättningar, begränsade eller raderade. Om du anser att Bolaget behandlar personuppgifter om dig som är felaktiga eller ofullständiga kan du kräva att få dessa rättade eller kompletterade.

Du som kund har även rätt att få dina uppgifter raderade bland annat om de inte längre är nödvändiga eller om behandlingen av dem baseras på samtycke och detta har återkallats.

Om du som kund begär att få uppgifterna rättade, raderade eller begränsade i behandling har Bolaget i egenskap av personuppgiftsbiträde som rutin att, om detta är möjligt med rimlig ansträngning, underrätta varje mottagare av personuppgifterna om din begäran.

11. Som kund har du rätt att när som helst invända mot behandling av dina personuppgifter om den lagliga grunden för behandlingen utgörs av ett allmänintresse eller en intresseavvägning enligt artikel 6.1 (e) och (f) Dataskyddsförordningen.

Du som kund har även rätt att när som helst invända mot behandling av dina personuppgifter om dessa behandlas för direkt marknadsföring.

12. Som kund har du rätt att få ut de personuppgifter som du tillhandahållit Bolaget som personuppgiftsansvarig och har rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet). Detta gäller dock under förutsättning att det är tekniskt möjligt och att den lagliga grunden för behandlingen utgörs av samtycke eller att behandlingen varit nödvändig för fullgörande av avtal.

13. Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på ditt samtycke har du rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades.

14. Du som kund har rätt att inte bli föremål för beslut som enbart grundas på automatiserad behandling, inbegripet profilering, och som kan få rättsliga följder eller motsvarande för dig. Detta gäller dock inte om sådan behandling är nödvändig för ingående eller fullgörande av avtal med dig som kund, om sådan behandling är tillåten enligt tillämplig lagstiftning eller om den lagliga grunden utgörs av ditt samtycke.

Klagomål

15. Du som kund har rätt att rikta klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (tidigare Datainspektionen).

Kontaktuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten finns på myndighetens hemsida
Kontaktuppgifter till Bolagets kontaktperson avseende personuppgiftshantering

Vid frågor om Bolagets personuppgiftspolicy eller vid andra önskemål avseende personuppgifter, vänligen kontakta Bolagets kontaktperson avseende personuppgiftshantering.

Kontaktuppgifter
Namn: Rolf Andersson
Adress: Drottninggatan 7, 252 21 Helsingborg
Telefonnummer: 042-248405
E-postadress: r.andersson@din-x.se

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google